Skip to content

O nas

Niewielka wieś położona na uboczu głównych traktów, w odległości 10 km na południowy wschód od miejscowości Widuchowa. Obecna zabudowa rozwija się wzdłuż przebiegającej przez wieś drogi, ale pierwotny plan owalnicy, z kościołem w centrum, nie został zatarty. Pierwsza relacja źródłowa mówi o transakcji handlowej, w wyniku której bogaty kupiec gryfiński Jan Lintbusch, zakupił wieś Clode (Clodo) od braci Blankenburg. W roku 1759 istniejący tu folwark rozparcelowano. Inwentaryzacja wsi z 1868 roku wymienia: 33 domy mieszkalne, 2 budynki przemysłowe, szkołę, dom wdów po pastorach. Wieś zamieszkiwało wówczas 341 osób. Nazwę wsi próbuje się utożsamić z kłodami drewna stosowanymi w umocnieniach wałów warownych, co wskazywałoby na obronny charakter osady, a przynajmniej siedziby rycerskiego rodu Blankenburg. W XIII w.w centrum wsi na niewielkim wzniesieniu wzniesiono granitowy kościół, obecnie p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. W XIV i XV w. dokonano przebudowy świątyni, dobudowano wtedy kamienną wieżę. Teren wokół kościoła zajmuje dawny cmentarz, obecnie porośnięty starodrzewiem. Całość otoczona jest murem zbudowanym z kamieni polnych. Budynek w dobrym stanie zachował się do dnia dzisiejszego. Wnętrze świątyni zachwyca XIX w. wyposażeniem w postaci ołtarza oraz emporą chóralną opartą na słupach. Na szczególną uwagę zasługuje renesansowy dzwon z 1592 r.

https://architektura.pomorze.pl/KLODOWO—small-Kladow-small+528

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Kłodowo to 124.

Jezioro Kłodowskie:

Gospodarz wody: PZW Szczecin Powierzchnia: 11,0784 ha (przybliżona) Linia brzegowa: 1,67 km (przybliżona)

      Osiedle Rekreacyjne w Kłodowie powstało w 2008 roku. Wytyczono działki o pow. po około 3000 m.kw., wyznaczono i wykonano drogi (częściowo utwardzone żużlem, wykrawężnikowane i oświetlone latarniami) oraz ogrodzono większość terenu. Zbudowano dużą wiatę grillową i 3 wzorcowe domki rekreacyjne, a na jeziorze zainstalowano 2 pomosty pływające. Wjazd na osiedle zabezpieczono solidną, elektrycznie otwieraną bramą, a osiedle objęto całodobową ochroną firmy ochroniarskiej.

W lutym 2013 roku kompletna dokumentacja do przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego została przekazana do Gminy Widuchowa. Wzorując się na doświadczeniach podobnych osiedli i zgodnie z obowiązującym prawem zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia, które mogłoby zarządzać majątkiem wspólnym osiedla i organizować czekające nas zadania inwestycyjne (doprowadzenie i rozprowadzenie wody i prądu, a w dalszej przyszłości kanalizacji).

Grupa założycielska przygotowała niezbędne dokumenty i na zorganizowanym spotkaniu w demokratycznym głosowaniu wybrała pierwsze władze Stowarzyszenia.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Henryk Malinowski. Komplet dokumentów złożono w Sądzie Rejestrowym w Szczecinie w marcu 2013.

Stowarzyszenie Osiedle Rekreacyjne „Kłodowo” zostało zarejestrowane w dniu 17 czerwca 2013 roku.

W porozumieniu z Gminą Widuchowa udało się doprowadzić w 2018 roku do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W czerwcu 2019 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd, przewodniczącym został Pan Janusz Oleś.

W kwietniu 2020 roku zakończona została elektryfikacja naszego osiedla.

W ramach prac społecznych naprawiano drogi i siatkę ogrodzeniową.

W sierpniu 2022 roku zakończono proces modernizacji pomostu rekreacyjnego i pomostu dla wędkarzy.

Mieszkańcy ulicy we wschodniej części osiedla złożyli się i wyremontowali drogę-zakręt, umożliwiający dojazd do posesji.

Pan Mateusz i Robert Najda wyremontowali 300m drogi w południowo- wschodniej części osiedla.

Z końcem roku wprowadzono nowy system otwierania bramy wjazdowej na osiedle i zaopatrzono właścicieli działek w piloty i aplikację telefoniczną.

Pan Piotr zamontował kamery do monitoringu osiedla.

W czerwcu 2023 roku nowym Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia została Pani Iwona Rzeszutko.

Na Walnym Zebraniu podjęto szereg uchwał i zadań podkreślających rekreacyjny charakter Osiedla. Wykonane zadania opierały się na pracy społecznej mieszkańców.

Wykonano i rozmieszczono dwie ławki do odpoczynku w rejonie działki 18/29 i pomostu.

Zamontowano na pomoście dwa koła ratunkowe i regulamin miejsca do kąpieli.

Wykonano i zamontowano dwie tablice ogłoszeń.

Rozmieszczono stosowne tablice informacyjne o monitoringu i RODO.

Wykonano i zamontowano nowy baner informacyjny przed bramą wjazdową.

W ramach czynu społecznego usunięto całkowicie z muru uszkodzony klinkier.

Zbudowano boisko do siatkówki na terenie działki 18/29.

Pan Marek wykonał remont paleniska pod wiatą.

Zmodernizowano siedziska wiaty.

Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w domku byłej ochrony.

Przeprowadzono regulację siłowników i wymieniono zawiasy w ramach przeglądu technicznego bramy wjazdowej.

Zamontowano przy wiacie stojak dla czterech rowerów.

W lipcu i sierpniu 2023 odbyły się dwa spotkania integracyjne, jedno z pieczeniem kiełbasek drugie z zabawą taneczną organizowaną przez Pana Roberta. We wrześniu 2023 odbył się “czyn społeczny” – prace porządkowe, budowa ławek oraz barierki na pomoście, połączony ze spotkaniem integracyjnym z pieczeniem kiełbasek.

Wykonano też planowany remont fragmentu drogi od ronda w stronę parkingu (56m) ze składki inwestycyjnej i remontowej.

W listopadzie 2023 na dwóch sesjach u Notariusza 31 działek otrzymało służebność działki 49.

W marcu 2024 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W kwietniu 2024 roku wykonano remont drogi od bramy wjazdowej do ronda, ustawiono znaki drogowe.

Naprawiono rynny wiaty.

08.06.24 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia zatwierdzające bilans i absolutorium dla Zarządu.

                                                                     DLACZEGO STOWARZYSZENIE?

       Stowarzyszenie wydaje się być najlepszym sposobem pozwalającym na uzyskanie szybkich rezultatów. Jest to podmiot, który może występować w imieniu mieszkańców, może zaciągać zobowiązania i nie wymaga skomplikowanych procedur prawnych. Reprezentacja współwłaścicieli w postaci Stowarzyszenia jest rozwiązaniem optymalnym. Stowarzyszenie opierać się będzie na składkach członkowskich oraz na wpłatach mieszkańców, którzy nie będą chcieli posiadać oficjalnego statusu członka Stowarzyszenia, będą jednak popierali jego działania.

Ze względu na fakt, że Stowarzyszenie będzie zawierało umowy z podwykonawcami (prace porządkowe, odśnieżanie, remonty i konserwacja, ochrona) konieczne jest zapewnienie środków na ich realizację. Wysokość składek będzie ustalona na minimalnym możliwym poziomie (ale zabezpieczającym potrzeby osiedla) i każdorazowo konsultowana ze współwłaścicielami. Władze Stowarzyszenia będą funkcjonowały społecznie bez żadnego wynagrodzenia.

        Powodzenie działalności Stowarzyszenia służącego podniesieniu komfortu życia na naszym osiedlu zależy przede wszystkim od współpracy wszystkich mieszkańców i od zrozumienia i akceptacji wyznaczanych celów. Pamiętajmy, że będziemy z osiedla korzystali przez wiele lat i w naszym wspólnym interesie leży to, aby o nie dbać.

       Współwłasność infrastruktury osiedla (drogi, ogrodzenie, oświetlenie, pomosty, architektura rekreacyjna ogólnodostępna) czyni nas współodpowiedzialnymi za to, co się z nią dzieje i w jakim jest stanie.

       Jakość mieszkania i wypoczynku na naszym osiedlu zależy tylko i wyłącznie od nas samych, dlatego zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu (bezpośredni wpływ na decyzje i kierunki działania) oraz do bliskiej współpracy w zarządzaniu osiedlem.