ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE

 

członków Stowarzyszenia Osiedle Rekreacyjne „KŁODOWO”, które odbędzie się w dniu 11.06.2022 (sobota) o godz. 1500 na terenie Osiedla Rekreacyjnego w Kłodowie (wiata grillowa).

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad

2. Wybór 3 osobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej (przewodniczący, sekretarz, członek).

3. Wybór Prezydium Zebrania:

a)      przewodniczącego

b)     sekretarza

4. Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdań.

a)     Zarządu Stowarzyszenia za 2021 rok.

b)     Finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok.

c)     Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

a)     przyjęcie sprawozdania Zarządu

a)     zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

b)     udzielenie absolutorium Zarządowi

8. Wybory Zarządu.

a)    zgłoszenie kandydatów na:

- prezesa Zarządu

- z-cy prezesa Zarządu

- sekretarza Zarządu

- skarbnika Zarządu

- członka Zarządu

b)    głosowanie nad wyborem członków Zarządu

9. Wybór komisji rewizyjnej w składzie 3-osobowym. Komisja po wyborze dokonuje ukonstytuowania się w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek komisji.

10. Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja, wolne wnioski, zgłoszenie propozycji uchwał.

12. Przegłosowanie ewentualnych zgłoszonych projektów uchwał.

13. Zakończenie obrad.